Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XV/104/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubomino na lata 2020 – 2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/105/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/106/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu na wykonanie przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony – Gronowo” w ramach Funduszu Dróg Samorządowe w roku 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/107/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/108/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/109/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino.”
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/110/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/111/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia opłaty za pojemnik.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/112/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/113/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Gminy Lubomino udziału 13/100 części w zabudowanej nieruchomości.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/114/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubomino nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/115/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2020 roku.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XV/116/2020, Z dnia: 21.05.2020, Zmieniana:  
w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lubomino a Gminą Dobre Miasto w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 27.05.2020 , wersja 1
Numer: XIV/94/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: XIV/95/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Dobre Miasto dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Lubomino usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy "7 Niebo" w Piotraszewie.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 26.02.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony