Informacje

  Kolejne tony azbestu znikają z terenu Gminy Lubomino

  Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie kolejni właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubomino pozbyli się niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest. W roku 2015 przekazano do utylizacji ponad 30 Mg tego szkodliwego materiału. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 14495,10 zł , z czego 85 % stanowiła dotacja WFOŚiGW w Olsztynie.

 

 

 

USUWANIE AZBESTU Z DOFINANSOWANIEM WFOŚiGW

 

Do dnia 20 lutego 2014 r. mieszkańcy Gminy Lubomino chcący skorzystać z 85 % dofinansowania do zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych ze swoich budynków mogą składać stosowne dokumenty w Urzędzie Gminy Lubomino. Pozostałą część tj. 15 % pokrywają sami właściciele.

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania koniecznie w w/w terminie  złóż w Urzędzie Gminy Lubomino wniosek wraz z wypisem z rejestru gruntów oraz mapą ewidencyjną lokalizującą budynki, z których wyroby azbestowe mają być usunięte. Dokumenty otrzymasz w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37 Lidzbark Warmiński.

Druk wniosku znajduje się na www.lubomino.ug.gov.pl, www.bip.lubomino.tensoft.pl (zakładka „ochrona środowiska") oraz w pok. nr 8 UG Lubomino.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Transportu tel. 895324459,895324460.

 

Wniosek

 

o zdemontowanie, odebranie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest- sfinansowane ze środków WFOŚiGW

  1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):

 

................................................................................................

/imię i nazwisko/

 

 

......................................................................................................

/adres, tel. kontaktowy/

 

  1. Miejsce odebrania odpadów zawierających azbest:

 

Adres:................................................................................................

 

Nr ewid. działki.....................................................................

 

  1. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zawierający azbest)

 

......................................................................................................

 

  1. Ilość odpadów (w tonach)

 

......................................................................................................

 

  1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

 

6. Oświadczam, że pokryję 15 % kosztów za zdemontowanie, odebranie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z w/w nieruchomości .

 

......................................................................

/ data i podpis właściciela nieruchomości/

 

 

Do wniosku należy dołączyć

  1. Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną lokalizującą budynki , z których wyroby azbestowe mają być usunięte)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Lubomino 09.10.2012 r.

RGK i T.6220.09.2012

OBWIESZCZENIE

o sprostowaniu obwieszczenia Wójta Gminy Lubomino z dnia  02.10.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie farmy wiatrowej „Lubomino" wraz z infrastrukturą towarzyszącą , składającej się maksymalnie z 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy maksymalnej w zakresie od 3 do 9 MW w gminie Lubomino , w województwie warmińsko - mazurskim.

Prostuje się pomyłkę poprzez uzupełnienie w w/w obwieszczeniu podstawy prawnej o art. 74 ust. 3  ustawyz dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr199 ,poz. 1227)oraz  o uzupełnienie  lokalizacji przedsięwzięcia tj.  Elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą wewnętrzną (kabel elektroenergetyczny i światłowodowy), a także drogi dojazdowe zlokalizowane będą na działkach ewidencyjnych nr 10/6, 11/10 i 29/2 w obrębie Wójtowo .

Powyższe zmiany stają się integralną częścią obwieszczenia z dnia 02.10.2012r.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą się zapoznawać z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Lubomino 11 - 135 Lubomino ul. Kopernika 7, pokój nr 9 tel. 089 532 44 60 w godzinach pracy Urzędu to jest 700-1500 w terminie 21 dni od dnia  zamieszczenia niniejszego obwieszczenia o sprostowaniu obwieszczenia z dnia 02.10.2012 r.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

 

Informacja wytworzona przez dnia 03.12.2015 10:36
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 03.12.2015 10:36. Odsłon 655, Wersja 4