Informacje

 

                                                                                              Lubomino 09.10.2012 r.

RGK i T.6220.09.2012

OBWIESZCZENIE

o sprostowaniu obwieszczenia Wójta Gminy Lubomino z dnia  02.10.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie farmy wiatrowej „Lubomino" wraz z infrastrukturą towarzyszącą , składającej się maksymalnie z 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy maksymalnej w zakresie od 3 do 9 MW w gminie Lubomino , w województwie warmińsko - mazurskim.

Prostuje się pomyłkę poprzez uzupełnienie w w/w obwieszczeniu podstawy prawnej o art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 ,poz. 1227) oraz  o uzupełnienie  lokalizacji przedsięwzięcia tj.  Elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą wewnętrzną (kabel elektroenergetyczny i światłowodowy), a także drogi dojazdowe zlokalizowane będą na działkach ewidencyjnych nr 10/6, 11/10 i 29/2 w obrębie Wójtowo .

Powyższe zmiany stają się integralną częścią obwieszczenia z dnia 02.10.2012r.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą się zapoznawać z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Lubomino 11 - 135 Lubomino ul. Kopernika 7, pokój nr 9 tel. 089 532 44 60 w godzinach pracy Urzędu to jest 700-1500 w terminie 21 dni od dnia  zamieszczenia niniejszego obwieszczenia o sprostowaniu obwieszczenia z dnia 02.10.2012 r.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

 

Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2012
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 12.10.2012. Odsłon 601, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony