KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY LUBOMINO

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY LUBOMINO TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Lubomino – Andrzej Mazur, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z Administratorem Danych Osobowych – można się skontaktować poprzez adres email andrzej.mazur@lubomino.ug.gov.pl, telefonicznie pod nr 089-532-44-50  lub pisemnie na adres siedziby administratora - ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:   ·         adres email fundusze@lubomino.ug.gov.pl, ·         telefonicznie 089-532-44-59 ·         lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Lubominie – ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino   Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:   ·         wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych ·         wykonania umowy ·         określonym w treści wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych   Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów prawa.   Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu. ODBIORCY DANYCH   Administrator Danych Osobowych udostępnia dane osobowe: ·         uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom, w tym organom, podmiotom publicznym ·         podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem danych dotyczących utraconego dowodu osobistego. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu bądź przez okres wynikający z przepisów prawa – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 57 z późn. zm.) PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo: ·         dostępu do Pani/Pana danych; ·         prawo żądania sprostowania (poprawiania); ·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; ·         prawo do usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym; ·         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; ·         prawo do przenoszenia danych osobowych; ·         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane osobowe są pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa.   Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  w innych celach, niż wyrażone w zgodzie. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani / Pan zobowiązana/y do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia sprawy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się jedynie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią / Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia sprawy.

Informacja wytworzona przez dnia 08.08.2018
Opublikowana przez Joanna Karpińska - Koźlik dnia 08.08.2018. Odsłon 68, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony