Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (wygasły...)

Lubomino, dnia 7.11.2016 r.

RGKiT.6831.2.2016  

O B W I E S Z C Z E N I E  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) w związku oraz art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782)  

Wójt Gminy Lubomino   zawiadamia strony postępowania, że w toczącym się postępowaniu w sprawie podziału działki nr 24/177 położonej w obrębie Wójtowo w dniu 4.11.2016 roku zostało wydane postanowienie w sprawie stwierdzenia zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wstępnego projektu podziału działki nr 24/177 położonej w obrębie Wójtowo.    

Stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu na każdym etapie.Strony mogą się zapoznawać z dokumentacją sprawy w tym ze z wydanym postanowieniem w Urzędzie Gminy Lubomino 11 – 135 Lubomino ul. Kopernika 7, pokój nr 9 tel. 089 532 44 60 w godzinach pracy Urzędu.    

Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Wojciech Michańczyk dnia 07.11.2016
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 07.11.2016. Wygasa 28.11.2016. Odsłon 338
Początek strony