Odbiór odpadów - obowiązki właściciela nieruchomości

   OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

 

–        ustala się obowiązek zapłaty przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, z góry, do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc;

 

–        właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Lubomino deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

 

–        w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;

 

–        pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości , w miejscu widocznym, oznaczonym, w miarę utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota. Muszą być one zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu podmiotu uprawnionego w celu ich odebrania.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez D.Dunio dnia 09.03.2018
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 09.03.2018. Wygasa 28.02.2019. Odsłon 1539
Początek strony