zaproszenie do składania ofert - transport ŚDS Wolnica 2018 (wygasły...)

ŚDS.232.01.2018                                                                              Wolnica, dnia 02.01.2018 r.

                                                                                                 

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na „Wykonywanie  usługi transportowej w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Wolnicy - transport uczestników do placówki"

 

  1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
  2. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
  3. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę

    i   adres wykonawcy oraz napis:

Propozycja cenowa na  „Wykonywanie  usługi transportowej w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Wolnicy transport –transport uczestników do placówki "

 

 1.  ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

       2.  ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia regularnego transportu uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy od 11 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

        1.Transport tj. przywiezienie z  miejscowości: Ełdyty Wielkie, Świękity, Biała Wola

            z  terenu  Gminy Lubomino oraz Łaniewo, Zaręby, Kraszewo , Miłogórze,

            Stryjkowo z terenu Gminy Lidzbark Warmiński do ŚDS w Wolnicy 

            i odwiezienie uczestników ŚDS. Łączna liczba uczestników do 15 osób

       2. Transport uczestników ŚDS odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do

            piątku. W okresie letnim dopuszcza się przerwę wakacyjną, trwającą maksymalnie

            do 15 kolejnych dni roboczych, o której Wykonawca zostanie wcześniej

            poinformowany.  W czasie przerwy uczestnicy nie będą dowożeni.

       3.  Przewoźnik zapewnia opiekę w trakcie przewozu i pomoc we wsiadaniu i wysiadaniu 

            osób dowożonych.

       4.  Uczestnicy mają być w placówce o godz.8.10, a odwożeni o godz. 14.10

       5. Przewóz osób do ŚDS w Wolnicy winien odbywać się według rozkładu dowożenia 

            i odwożenia uczestników ŚDS.

       6. Wykonawca usługi transportowej zobowiązany jest do posiadania: odpowiedniego,

           sprawnego środka transportu, kierowcy z uprawnieniami, ubezpieczenia samochodu i

           kierowcy oraz NNW pasażerów.

       7. W przypadku awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia

           innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy.

       8. W przypadku nie wykonania usługi przez Wykonawcę w  uzgodnionym  terminie,

 9. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku

     wykonania usługi.

 

Trasy i godziny przewozu osób oraz liczba przewożonych osób, mogą ulegać zmianie  w zależności od potrzeby Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z określonych tras w ciągu miesiąca z różnych przyczyn, niezależnych od Zamawiającego.

 

  1. Wymagany termin realizacji umowy:

 

                         do dnia 31 grudnia 2018 r.

  1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

       Cena – 100%.

  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a)    Cenę paliwa

b)   Konieczność transportu pięć dni w tygodniu

c)    Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas transportu( między innymi pomoc we wsiadaniu i wysiadaniu uczestnika ) ,

Cena podana przez wykonawcę za świadczone zamówienie, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycje odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

Zamawiający zastrzega możliwość nie wybrania żadnej oferty, w przypadku gdy najniższa kwota przekroczy zaplanowany budżet na wykonanie zadania.

  1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

  Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2018 r. do godz. 9.00

  w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego ( biuro kierownika)

 

     Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona

      zleceniobiorcy nie otwarta.

    

      Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed

      terminem upływu jej składania.

 

 

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

  Małgorzata Kozioł, tel. 89 526 41 29

 

  1.   Informacje dotyczące zawierania umowy:

      Strony podpiszą umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez   Zamawiającego.

          Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

                                                                                      Kierownik

                                                             Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy

                                                                                   Małgorzata Kozioł

 

 Szczegóły w załączniku.

 

 

 


powrót...
Informacja wytworzona przez D.Dunio dnia 02.01.2018
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 02.01.2018. Wygasa 23.01.2018. Odsłon 8923
Początek strony