Zaproszenie do składania ofert - „Wykonywanie usługi transportowej w Środowiskowym Domu Samopomocy (wygasły...)

ŚDS.232.02.2017      

                                                                                                 Wolnica, dnia 06.06.2017 r.

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na „Wykonywanie usługi transportowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy - transport uczestników do placówki"

 

  1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1        należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2        na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę

   i  adres wykonawcy oraz napis:

Propozycja cenowa na Wykonywanie usługi transportowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy transport –transport uczestników do placówki "

 

1.3   ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4   ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia regularnego transportu uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy od 10 lipca 2017 r. do 31 maja 2018 r.

1.5 Transport tj. przywiezienie z miejscowości Łaniewo, Zaręby, Kraszewo ,Miłogórze, Stryjkowo, Wielochowo z terenu Gminy Lidzbark Warmiński tj., spod domów zamieszkania do ŚDS w Wolnicy i odwiezienie do domów zamieszkania uczestników ŚDS. Łączna liczba uczestników do 15 osób

1.6 Transport uczestników ŚDS odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W okresie letnim dopuszcza się przerwę wakacyjną, trwającą maksymalnie do 15 kolejnych dni roboczych, o której Wykonawca zostanie wcześniej poinformowany. W czasie przerwy uczestnicy nie będą dowożeni.

1.7 Przewoźnik zapewnia opiekę w trakcie przewozu i pomoc we wsiadaniu i wysiadaniu osób dowożonych.

1.8 Uczestnicy mają być w placówce o godz.8.10, a odwożeni o godz. 14.10
1.9 Przewóz osób do ŚDS w Wolnicy winien odbywać się według rozkładu dowożenia i odwożenia uczestników ŚDS.

2.0 Wykonawca usługi transportowej zobowiązany jest do posiadania: odpowiedniego, sprawnego środka transportu, kierowcy z uprawnieniami, ubezpieczenia samochodu i kierowcy oraz NNW pasażerów.

2.1 W przypadku awarii środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy.

2.2 W przypadku nie wykonania usługi przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie,

2.3 Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi.

 

Trasy i godziny przewozu osób oraz liczba przewożonych osób, mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeby Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z określonych tras w ciągu miesiąca z różnych przyczyn, niezależnych od Zamawiającego.

 

3. Wymagany termin realizacji umowy:do dnia 31 maja 2018 r.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

      Cena – 100%.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a)    Cenę paliwa

b)   Konieczność transportu pięć dni w tygodniu

c)    Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas transportu( między innymi pomoc we wsiadaniu i wysiadaniu uczestnika ) ,

Cena podana przez wykonawcę za świadczone zamówienie, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycje odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

Zamawiający zastrzega możliwość nie wybrania żadnej oferty, w przypadku gdy najniższa kwota przekroczy zaplanowany budżet na wykonanie zadania.
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r. do godz. 9.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego ( biuro kierownika)

 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

 Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Małgorzata Kozioł, tel. 89 526 41 29

8.  Informacje dotyczące zawierania umowy:

  Strony podpiszą umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

        Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

                                     
                           
Kierownik

         Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy

                        Małgorzata Kozioł

 

 

 


 


powrót...
Załączniki:
załaczniki
Informacja wytworzona przez D. Dunio dnia 06.06.2017
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 06.06.2017. Wygasa 27.06.2017. Odsłon 8907
Początek strony