”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomino” (wygasły...)

Lubomino, 14.05.2014 r.

RGKiT .271.05.2014

Wójt Gminy Lubomino 

ZAPRASZA


do złożenia propozycji cenowej na usługę: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomino"


1.Propozycja cenowa na usługę.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomino"


1.1/ ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.2/ ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.3/ ma obejmować cenę netto i brutto demontażu, zabezpieczenia, załadunku , transportu i unieszkodliwienia 1 Mg płyt azbestowo - cementowych z terenu Gminy Lubomino.


2. Opis przedmiotu zamówienia :

demontaż, zabezpieczenie, załadunek i transport około 9,130 Mg płyt azbestowo - cementowych z dachów budynków położonych na nieruchomościach na terenie Gminy Lubomino wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych.


3. Wymagany termin realizacji umowy: 31.08. 2014 r.


4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium :

100% cena.


5. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.

Cena podana przez wykonawcę za świadczone zamówienie , jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania . Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.


6. W celu potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca złoży: decyzję administracyjną (zezwolenie) na prowadzenie działalności w zakresie demontażu i transportu odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r.) - tj. przedłoży zezwolenie. Przedłoży także umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającym odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych.


7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 22 maja 2014 r. , do godz. 9.00

w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego , (sekretariat -pok. Nr 12).


8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Wojciech Michańczyk, tel. 089 532 44 60, Dorota Dunio , tel. 089 5324459.


9. Strony podpiszą umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego .

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 14.05.2014
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 14.05.2014. Wygasa 04.06.2014. Odsłon 8801
Wersja : 1 2 
Początek strony