Zaproszenie do składania ofert - usuwanie wyrobów azbestowych (wygasły...)

Lubomino, 16.05.2017 r.

 Wójt Gminy Lubomino

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na usługę:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomino

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2017 roku.

Podpisanie umowy nastąpi po otrzymaniu przez zamawiającego promesy o dofinansowaniu przedmiotu zamówienia z WFOŚiGW w Olsztynie.

Kryterium oceny ofert - cena - 100 %.

I. Zamawiający: Gmina Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

tel.: 89 5324459, e-mail: rolnictwo.lubomino@gmail.com

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: demontażu, transporcie i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo –cementowe) z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) z nieruchomości położonych na terenie gminy Lubomino.
2.
Zakres zadania obejmuje:
1) demontaż płyt falistych azbestowo - cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych do demontażu, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków została określona na około 2,833 Mg .
2)
odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt falistych azbestowo - cementowych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie ze zgłoszeniami (wnioskami) właścicieli budynków i jednostki samorządu terytorialnego została określona na około 33,840 Mg .
Szczegółowy przedmiot zamówienia sporządzony na podstawie zgłoszeń od właścicieli nieruchomości wraz z adresami nieruchomości, ilościami przeznaczonymi do demontażu oraz transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będzie protokół odbioru podpisany przez właściciela nieruchomości oraz karty przekazania odpadów na składowisku odpadów. Załatwienie wszystkich formalności i pokrycie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 ze zm.). W terminie 14 dni od podpisania umowy, przed przystąpieniem do prac , Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prac – terminów wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach w uzgodnieniu z właścicielami posesji.

3. Zakończenie prac w każdym z budynków będzie udokumentowane:
1) kartą ewidencji odpadów,
2) pozytywnym, bezusterkowym protokółem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji/budynku, potwierdzający ilość zdemontowanego pokrycia dachowego lub ilości wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest ,
3) kartami przekazania odpadów na składowisko z poszczególnych nieruchomości określającymi ilość przekazanych odpadów w Mg,
4) zbiorczą kartą przekazania odpadów na składowisko,
5) oświadczeniem właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag, 6) oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu.
4. Zadanie będzie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz właścicieli nieruchomości.
III. Sposób przygotowania oferty: Oferta musi zawierać:
a) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez Wykonawcę oraz osoby uprawnione do reprezentacji;
c) zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych lub umowa z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia) – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych;
d) umowę z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
e) dokumenty potwierdzające ukończenie, przez osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, szkolenia/seminarium/kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz.907 z późniejszymi zmianami) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. Ustawy.

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia, formularzu można składać do dnia 24 maja 2017 r. do godziny 9:00 na adres: Urząd Gminy Lubomino , ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino z dopiskiem na kopercie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomino”

  1. Osoby upoważnione do kontaktu: Wojciech Michańczyk, tel. 089 532 44 60,  Dorota Dunio , tel. 089 5324459.

6. Strony podpiszą umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego .

   Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur


powrót...
Informacja wytworzona przez D. Dunio dnia 17.05.2017
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 17.05.2017. Wygasa 07.06.2017. Odsłon 8907
Wersja : 1 2 
Początek strony