Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Lubomino ul. Kopernika 7, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu 7.00-15.00
Wymagane dokumenty
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Miejsce odbioru
Urząd Gminy Lubomino ul. Kopernika 7, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu 7.00-15.00
Opłaty
Brak

Termin załatwienia
Po złożeniu wniosku organ ewidencyjny niezwłocznie dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie, następnie wniosek wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu przesyła do:
- wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- właściwego Urzędu Statystycznego,
- terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podstawa prawna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2009r. Nr18, poz.97)

Treść
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
ZMIANA ZASAD REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Z dniem 31 marca 2009r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2009r. Nr18, poz.97), wprowadzająca między innymi zasadę „jednego okienka”. Ustawa zakłada, że osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będą składać w Urzędzie Gminy tzw. zintegrowany wniosek o wpis do wszystkich rejestrów prowadzonych przez urzędy zaangażowane w proces rejestracji –„EDG-1”.
Wniosek EDG-1 jest równocześnie:
- wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Druk wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 jest również:
- wnioskiem o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wnioskiem o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
- wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
- zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wnioski można składać:
- osobiście lub przez pełnomocnika (wymagane jest złożenie stosownego pełnomocnictwa) w Urzędzie Gminy Lubomino ul. Kopernika 7, pokój nr 6
- listownie – listem poleconym- w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu.

Od dnia 31 marca 2009r,
1. wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmianę wpisu można składać jedynie na drukach, których wzór został określony Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. z 2009r, Nr 50, poz.399),
2. powyższe wnioski są zwolnione z opłaty,
3. wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Lubomino ul. Kopernika 7, pokój nr 6

Po złożeniu wniosku organ ewidencyjny niezwłocznie dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie, następnie wniosek wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu przesyła do:
- wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- właściwego Urzędu Statystycznego,
- terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

UWAGA!
Wprowadzenie zasady „jednego okienka” nie zwalnia przedsiębiorcy od konieczności załatwiania niektórych spraw w urzędach osobiście, np. przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia w ZUS druków ZUS ZUA lub ZUS ZZA, a w urzędzie skarbowym informacji o podjęciu działalności w formie spółki cywilnej czy też podjęciu działalności objętej podatkiem od towarów i usług – VAT.

Znowelizowane przepisy ustawy zakładają możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej od dnia złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Lubomino ul. Kopernika 7, pokój nr 6.
Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy do rozpoczęcia działalności niezbędne jest uzyskanie koncesji, licencji czy też zezwoleń.

Wniosek EDG-1 oraz instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 w załącznikach.

powrót...
Załączniki:
Wniosek EDG-1
Informacja wytworzona przez Elwira Łucka dnia 02.04.2009
Opublikowana przez Elwira Łucka dnia 02.04.2009. Wygasa 23.04.2029. Odsłon 654
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony