Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XII/73/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/74/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019 - 2030.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/75/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/76/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zagony.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/77/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Zagony.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/78/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/79/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/80/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/81/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/82/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Lubomino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/83/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubomino.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XII/84/2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozwiązania Doraźnej Komisji Rady Gminy
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XI/69/2019, Z dnia: 08.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019 , wersja 1
Numer: XI/68/2019, Z dnia: 08.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: Cyfrowy region RPWM.03.00.00. Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Nr projektu: RPWM.03.01.00-28-0023/19. Tytuł projektu: „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino.”
Załączniki:
XI.68.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019 , wersja 2
Numer: XI/70/2019, Z dnia: 08.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030.
Załączniki:
XI.70.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019.
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 11.10.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony