Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenie, o którym mowa na terenie Gminy Lubomino udziela, w drodze decyzji Wójt Gminy Lubomino.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z  2017 r., poz. 1289)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1257),Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

imię, nazwisko, lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy  ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);określenie przedmiotu i obszaru działalności;.określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,oświadczenie, o którym mowa w punkcie a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów z aktualnymi badaniami technicznymi,przedłożenie tytułu prawnego do terenu,umowa z podmiotem, świadczącym usługi mycia i dezynfekcji pojazdów,oświadczenie, że teren na którym będą parkowane pojazdy wykorzystywane przy wykonywaniu usług objętym wnioskiem jest utwardzony i zabezpieczony przed przedostaniem się do gruntu zanieczyszczeń będących wynikiem eksploatacji pojazdów, jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł.

Termin i sposób załatwienia Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu.

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Opłaty 107 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Lubomino

ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

 

Sprawozdawczość: Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubomino jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie należy przekazać w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera:

informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy,informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji  zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe,liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe,wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł  umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

Załącznik: Wniosek o udzielenie zezwolenia


powrót...
Załączniki:
wniosek
Informacja wytworzona przez D.Dunio dnia 23.11.2017
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 23.11.2017. Wygasa 31.12.2018. Odsłon 4121
Początek strony