DOBRY START”- 300 zł dla ucznia

DOBRY START”- 300 zł dla ucznia

 

Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy "Dobry Start". 

Świadczenie  przysługiwać będzie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców.

Szczegółowe warunki realizacji programu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" ( Dz. U. z 2018r., poz. 1061) .

 

Świadczenie dobry start przysługuje:  rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

- osobom uczącym się – raz w roku. 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie  dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw.zerówka).

 

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Urzędu Gminy Lubomino, a wprzypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu, informację będzie można odebrać osobiście. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

 

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

-świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

-świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;

-świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

 

Wnioski dotyczące świadczenia „Dobry Start” można  pobierać w Urzędzie Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino,   pokój Nr 3 , nr telefonu 89 532 44 56.

 Wnioski będą przyjmowane:                

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy

   Lubomino, pokój Nr 3 ( w godzinach pracy Urzędu ).

 - elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  za pośrednictwem platformy

   Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl   oraz    wybranych systemów bankowych.

 

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2018r. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" dostępne są również do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Gabriela Furmańska dnia 03.07.2018
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 03.07.2018. Wygasa 24.07.2022. Odsłon 152
Początek strony