Obwieszczenie

Lubomino, dnia 08.10.2018 r.

 

RGK i T.6161.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów

 

 

Działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2017, poz. 788),

 

Wójt Gminy Lubomino

informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni (tj. od 16.10.2018 r. – 15.12.2018 r.) projektu planu pn.:

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie powiatu lidzbarskiego gmina Lubomino dla obrębów Wilczkowo, Samborek, Rogiedle, Ełdyty Małe, Lubomino, Wójtowo, Wapnik, Poborowo, Wolnica, Bieniewo, Zagony, Rózyn, Gronowo, Świękity, Piotrowo.

Zainteresowani właściciele lasów mogą, zapoznać się z dokumentacją, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lubomino, Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Transportu ul. Kopernika 7 11 - 135 Lubomino, pokój nr 9 w godzinach tj. poniedziałek 7:00-16.00, wtorek, środa, czwartek 7:00-15:00; piątek 7:00 – 14:00.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu tj. do dnia 15 listopada 2018 r. można składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w Urzędzie Gminy Lubomino ul. Kopernika 7 11 - 135 Lubomino. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Lidzbarski.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 4 ww. ustawy, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczenia podatku leśnego.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Wojciech Michańczyk dnia 12.10.2018
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 12.10.2018. Wygasa 16.12.2018. Odsłon 25848
Początek strony