Przetarg nieograniczony na usługę (wygasły...)

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino (określonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego tj. stacja przeładunkowa w Medynach), odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odbiór i transport odpadów winien odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 250 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko –Mazurskiego, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino oraz innymi przepisami prawa polskiego.


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Wojciech Michańczyk dnia 05.12.2016
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 07.12.2016. Wygasa 14.12.2016. Odsłon , Wersja 2
Początek strony