Zawiadomienie o wyborze oferty (wygasły...)

Znak sprawy : G-230-06/2016 Lubomino, dnia 11.10.2016 r.


 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający:


 


Gimnazjum w Lubominie ul. Kopernika 4A 11 – 135 Lubomino


tel. 089 6160768 , fax. 089 6160768


www.gimnazjumwlubominie.edupage.org e-mail: gimnazjum.lubomino@cso.com.pl


informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :


Dostawa oleju grzewczego do kotłowni


Gimnazjum w Lubominie


Numer ogłoszenia w BZP: 315847 - 2016; data zamieszczenia: 30.09.2016 r.


wybrano jako najkorzystniejszą ofertę :


 
Nr ofertyNazwa i adres wykonawcyUzasadnienie wyboru1BOSS 19 Spółka z o.o.


ul. Młodkowskiego 40A


11-700 MrągowoNajniższa cena – 60 pkt


Max termin płatności 30 dni –40 pkt 


Oferta w/w Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza ponieważ nie podlegała odrzuceniu oraz w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała największą ilość punktów w kryterium cena – 60 pkt oraz najwyższą ilość punktów w kryterium termin płatności – 40 pkt


W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.


Żaden oferent nie został wykluczony z postępowania.


W postępowaniu odrzucono następujące oferty: nie dotyczy


Streszczenie ofert przedstawia poniższa tabela:Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcy


 Punktacja przyznana ofertom w kryterium


cenaPunktacja przyznana ofertom w kryterium termin płatnościŁączna punktacja przyznana ofertom1BOSS 19 Spółka z o.o.


ul. Młodkowskiego 40A


11-700 Mragowo6040100 pkt2FALCO


MAZURKIEWICZ , GWIAZDA


Spółka Jawna


ul. Pstrowskiego 28


110-602 Olsztyn58,624098,62 pkt 


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


w dniu 18.10.2016 r. upływa termin po którym może być zawarta umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia.


 


Dyrektor Gimnazjum w Lubominie


Maria Mazur


 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Wojciech Michańczyk dnia 11.10.2016
Opublikowana przez Wojciech Michańczyk dnia 11.10.2016. Wygasa 17.10.2016. Odsłon , Wersja 1
Początek strony