Zawiadomienie o XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Lubomino, dnia 19.06.2018r.

 

RG 0002.29.2018

ZAWIADOMIENIE

Zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Lubomino. Sesja odbędzie się 28 czerwca 2018 roku /czwartek/ o godz 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino.                                              

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Spotkanie ze Starostą Powiatu Lidzbarskiego Panem Janem Harhajem oraz Posłem na Sejm RP Panem Jackiem Protasem – perspektywa remontów i inwestycji dróg powiatowych na terenie Gminy Lubomino oraz sprawy bieżące powiatu.
3. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Lubomino – spotkanie z Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim Panią Bożeną Romasz.
4. Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w powiecie lidzbarskim – spotkanie z Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Panią Agnieszką Lasowa.
5. Omówienie stanu dróg na terenie Gminy Lubomino.
6. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubomino w 2017 roku.
7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie złożonej skargi na Kierownika ŚDS w Wolnicy.
8. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018; projekt uchwały
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028; projekt uchwały
c) w sprawie przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe:
    1) Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie;
    2) Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie. projekt uchwały
d) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy; projekt uchwały
12. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Lubomino    

                                                                                                                         Paweł Miąsko 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 22.06.2018
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 22.06.2018. Wygasa 13.07.2019. Odsłon 13482
Początek strony