Zawiadomienie o XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino.

Lubomino, dnia 07.11.2017r.

 RG 0002.24.2017

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że dnia 17 listopada 2017 /piątek/ o godz 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino odbędzie się XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubomino.                                          

Porządek obrad :
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
powołania doraźnej Komisji Statutowej; projekt uchwały
b)
zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017; projekt uchwały
c)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028; projekt uchwały
d)
zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lubomino na lata 2012 – 2022; projekt uchwały
e)
określenia stawek podatku od nieruchomości; projekt uchwały
f)
uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”; projekt uchwały
g)
stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Lubominie do Szkoły Podstawowej w Lubominie; projekt uchwały
h)
stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubominie; projekt uchwały
i)
stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wilczkowie. projekt uchwały
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek z terenu Gminy Lubomino
za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniów.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników UG i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
8. Zamknięcie obrad.

 

        

                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                               Rady Gminy Lubomino

                                                                                                      Paweł Miąsko


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2017
Opublikowana przez Ilona Basałygo dnia 09.11.2017. Wygasa 30.11.2019. Odsłon 13550
Początek strony